Eurosfera, Belgrade

Проф. др Паола Савона: Сложена реформа захтева дугу припрему

Др Паола Савона, експерт ГИЗ-а, професор управног права на Лумса универзитету и један од учесника предстојеће конференције, је за портал Консултантске куће „Еуросфера“ тим поводом изјавила:

„Закон о управном поступку и Закон о управним споровима су међу главним стубовима државе засноване на владавини права. Они обликују однос између грађанина и органа јавне власти, обезбеђујући правну сигурност, обезбеђујући поштовање права и правних интереса захваћених административном одлуком и пружајући неопходну заштиту од незаконитих радњи (или непоступања) јавних органа. Управни поступак који добро функционише, као и ефикасан и делотворан систем управног правосуђа, тада има стратешки значај у јачању поверења у институције, привлачењу домаћих и међународних инвестиција и јачању националне економије. Два закона имају различите намене и регулишу деловање различитих овлашћења, али су уско повезани и потребно их је усагласити како би се обезбедила правна сигурност и неопходна конзистентност правног система. Ова потреба усклађивања је узета у обзир у Стратегији развоја правосуђа за период 2020-2025, која предвиђа свеобухватну реформу управног судства у Републици Србији, укључујући стварање вишестепеног система. Овако сложена реформа захтева дугу припрему – у којој сам имала част да учествујем – укључујући, између осталог, проверу правног оквира и његове усклађености са европским стандардима, као и опсежно упоредно истраживање за откривање добрих и лоших пракси које би могле бити релевантне за реформу. У овом припремном раду основну референцу и полазну основу представља Закон о управном поступку усвојен 2016. године. У наредном периоду неопходно је усклађивање Закона о управним споровима са Законом о управном поступку у погледу многих питања (нпр. у погледу права да буде саслушан, признатог статуса странке, под одређеним условима и могућности, да се представницима јавности, колектива или других државних органа, поново изврши управном дејству), што би могло да има за последицу усклађивање управног судског поступка са европским стандардима и унапређење заштите права физичких и правних лица повређених незаконитим управним актом или пропустом јавних органа да реагују на време.“

 

Dr. Paola Savona, GIZ expert, professor of Administrative law and one of the participants of the upcoming conference, told the portal of the „Eurosfera“ consulting house:

A complex reform requires a long preparation

„The Law on Administrative Procedure and the Law on Administrative Disputes are among the main pillars of a State based on the Rule of Law. They shape the relationship between the citizen and the public authority, providing legal certainty, ensuring the respect of the rights and legal interests affected by an administrative decision and granting the necessary protection against unlawful acts (or failure to act) of the public bodies. A well functioning administrative procedure as well as an efficient and effective system of administrative justice has then a strategic importance in enhancing trust in institutions, attracting national and international investments and boosting national economy.
The two laws have different purposes and regulate the action of different powers, but are strictly connected and need to be harmonised in order to ensure legal certainty and the necessary consistency of the legal system. This need of harmonisation is taken in due account in the Judicial Development Strategy for the period 2020-2025, which envisages a comprehensive reform of administrative judiciary in the Republic of Serbia, including the creation of a multi-instance system.
Such a complex reform has required a long preparation – to which I have had the honour to participate – including, among others, the screening of the legal framework and of its compliance with European standards as well as extensive comparative research for detecting good and bad practices the might be relevant for the reform. In this preparatory work, the Law on Administrative Procedure adopted in 2016 represents a main reference and a starting point. In the forthcoming period, it is necessary harmonise the Law on Administrative Disputes with the Law on Administrative Procedure. This measure would, in many respects (e.g. in relation to the right to be heard, the status of party recognised, under certain conditions, to representatives of collective and public interests, or the possibility of restitution in the previous state), have the effect to align administrative judicial proceedings with European standards and to enhance the protection of the rights of the natural and legal persons infringed by an unlawful administrative act or the failure of public authorities to act in due time.“

Related posts

Eurosfera

Пашалић: Годинама добијамо бројне притужбе грађана на „ћутање администрације”

Eurosfera

Никола Китаровић, Управни суд, о ћутању управе

Eurosfera

Оставите коментар