Eurosfera, Belgrade

Примери управних активности у пракси са анализом ефеката досадашње примене

Примери појединих управних активности у пракси са анализом ефеката досадашње примене као неке од могућих тема у склопу конференције

Предстојећа конференција је добра прилика да се у њеном програму размотре и поједини резултати управног рада на темељу примене новог процесног закона, разврстани у групе као што су: управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње, пружање јавних услуга и свака друга ситуација која је посебним законом одређена као управна ствар.

Посебну вредност излагањима би могла дати концизна анализа која је попоткрепљена статистичким подацима у погледу рада појединих органа управе у првом и другом степену одлучивања, а посебно у контексту  броја и тока предмета који се решавају, броја и врсте изјављених приговора и жалби, са освртом на судску контролу управних активности.

Пожељно је да учесници у својим излагањима обухвате анализу доступних статистичких података разноврсних органа који примењују ЗУП. Предмет анализе могу бити и резултати статистичког истраживања и анкете са посленицима у управном и судском решавању који примењују одредбе важећег ЗУП-а које се односе на управне активности. Тиме ће се сагледати домашај и ограничења одредаба које се односе на управне активности по новом ЗУП-у. Очекује се да из целине истраживања сваког од учесника у програму конференције произађе критички осврт и, по потреби, предлози за евентуална побољшања.

Related posts

Učešće putem Zuma (sa prevodom na engleski i sa engleskog). Parametri

Eurosfera

Проф. др Милетић, НАЈУ: Прописе ускладити са духом времена

Eurosfera

Eurosfera

Оставите коментар