Eurosfera, Belgrade

Др Владимир Орлић: Народна скупштина подржава расправу о ефектима ЗУП-а

Одредбе ЗУП-а се одражавају на положај привреде и грађана, који у вези са бројним и важним питањима учествују у поступцима пред органима управе. Народна скупштина Републике Србије, у склопу своје надлежности да доноси законе и друге опште акте, подржава стручну, колегијалну и аргументовану расправу о свим актуелним аспектима овог Закона, а посебно о ефектима његове примене. С обзиром да предстојећа конференција окупља стручњаке различитих профила који ће, свако из свог угла, осветлити поједина управно-правна питања, уверен сам да ће сви учесници дати значајан допринос квалитетној анализи, важним закључцима и корисним предлозима.

Др Владимир Орлић
Председник
Народна скупштина РС

 

Dr. Vladimir Orlić: The National Assembly supports the debate on the effects of the ZUP

The provisions of the ZUP are reflected in the position of the economy and citizens, who participate in the proceedings before the administrative bodies in connection with numerous and important issues. The National Assembly of the Republic of Serbia, as part of its competence to enact laws and other general acts, supports professional, collegial and reasoned discussion on all current aspects of this Law, and especially on the effects of its application. 

Given that the upcoming conference gathers experts of various profiles who will, each from their own angle, shed light on certain administrative and legal issues, I am convinced that all participants will make a significant contribution to quality analysis, important conclusions and useful proposals.

Dr. Vladimir Orlić
President
National Assembly of the RS

Related posts

Никола Тарбук, СКГО: Анализа ЗУП-а – важна за јавну управу

Eurosfera

Доц. Торбица о неусаглашености ЗУП-а и прописа о катастру

Eurosfera

Eurosfera

Оставите коментар